Tutkimustietoa

Tutkimus- ja selvitystietoa työharjoittelusta ja sen ohjauksesta:

Bigi, Hugo (2012). Journalism education between market dependence and social responsibility: An examination of trainee journalists. Bern, Stuttgart and Vienna: Haupt Verlag.

de Burgh, Hugo (2005). Making journalists: Diverse models, global issues.  New York: Routledge.

Franklin, Bob & Mensing, Donica (2011). Journalism education, training and employment. New York: Routledge.

Jaakkola, Maarit (2013). ”Vastakaikua visertäen: Twitter-osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana.” Teoksessa Joutsenvirta, Taina & Myyry, Liisa (toim.) Sulautuva opetus ja oppiminen – luokkahuoneista verkkoon. Helsinki: Helsingin yliopisto, 7179.

Komulainen, Jyrki (2010). Ohjattu harjoittelu luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena. Oulu: Oulun yliopisto.

Laitinen-Väänänen, Sirpa (2008). The construction of supervision and physiotherapy expertise: A qualitative study of physiotherapy students’ learning sessions in clinical education. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Lauvås, Per & Handal, Gunnar (1992). Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur.

Melakoski, Kaarina (2015). Toimitusharjoittelun historiaa – harjoitteluaika on lyhentynyt 1970-luvulta puolesta vuodesta neljään kuukauteen.

Silkelä, Raimo (2004). ”Opetusharjoittelun ohjauksen merkitys opettajaksi kasvussa.” Teoksessa Enkenberg, Jorma & Savolainen, Erkki & Väisänen, Pertti (toim.) Tutkiva opettajankoulutus – taitava opettaja. Savonlinna: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 248260.

Silkelä, Raimo (toim.) (2003). Tutkimuksia opetusharjoittelun ohjauksesta. Suomen harjoittelukoulujen vuosikirja N:o 1. Joensuu: Yliopistopaino.

Vesterinen, Marja-Liisa (2002). Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Virolainen, Maarit (2014). Toward connectivity: Internships of Finnish universities of applied sciences. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Väisänen, Pertti & Atjonen, Päivi (toim.) (2005). Kohtaamisia ja kasvunpaikkoja opetusharjoittelussa: vuoropuhelua ohjauksen kehittämisestä. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.